Tulevikuhumanitaaria:
kuidas humanitaarteadused
kujundavad ühiskonda
pöördeliste muutuste ajastul

10.–12. aprill 2024
Tallinna Ülikool

Humanitaarteadused on Eesti teadusmaastiku üks kõige rahvarohkemaid ja kirjumaid valdkondi. Valdkonna areng on viimastel aastatel olnud märkimisväärselt kiire ja rahvusvahelist silmapaistvustki on kogunenud aina rohkem. Siiani on aga Eesti humanitaaridel puudunud foorum ühiseks aruteluks ja kriitiliseks enesevaatluseks; üha sagedasem on olukord, et kolleegide uuematest töödest saab kuulda vaid rahvusvahelistel konverentsidel või lugeda ingliskeelsetest väljaannetest. Kummati on eestikeelne humanitaarteaduslik arutelu väga oluline, seda nii teadlaskonnale endale kui ka kogu ühiskonnale, sest kutsumuselt on humanitaaria ennekõike tagasisideteadus, mille üks missioone on tagada kultuurile enesemõistmise võime. Sooviga elavdada humanitaarteaduslikke arutelusid ja suurendada kollegiaalset läbikäimist oleme sotsiaalteadlaste eeskujul ellu kutsunud uue regulaarse teadusfoorumi nimega Eesti humanitaarteaduste aastakonverents. Viie ülikooli ning nelja teadus- ja arendusasutuse koostöös algatatud konverents on mõeldud toimuma üle aasta, vaheldumisi Tallinnas ja Tartus.

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents toimub Tallinna Ülikoolis 10.–12. aprillil 2024. Selle katusteema on „Tulevikuhumanitaaria“. Teema on valitud teadlikult kahetähenduslikuna, nii et see lubaks ühelt poolt arutleda humanitaarteaduste uute suundade, värskete tööviljade ja tulevaste võimaluste üle, teiselt poolt aga mõtestada konkreetsemalt tulevikukujutelmade rolli kultuuris ja ühiskonnas. Ühtlasi viitab aastakonverentsi pealkiri korraldajate veendumusele, et humanitaaria on üks tähtsamaid tulevikuteadusi, mis seoses suurte muutustega looduskeskkonnas ja tehnoloogias on omandamas üha suuremat kaalu inimühiskonna tuleviku mõtestamisel ja kujundamisel. Samas seavad needsamad suured muutused aina enam küsimuse alla tavapärase inimkeskse maailmapildi, mis sunnib humanitaariat kriitiliselt ümber mõtlema enda rolli inimteadusena. Tänavu kevadel alustanud uue rahvusvahelise teadusajakirja Future Humanities juhtkiri tõdeb asjakohaselt: “Ühest küljest usume, et humanitaarteadused ei ole kaugeltki kriisis, vaid läbivad pigem äkilist teisenemist, mis lõpuks viib suurema ümberkujunemiseni; teisest küljest leiame, et humanitaarteadused peaksid vaatama kaugemale, hindama kriitiliselt oma humanistlikku pärandit ning otsima viljakat igakülgset suhtlust nüüdisaja loodusteaduste ja kunstidega.“

Eesti humanitaarteaduste esimene aastakonverents kutsub üles kõiki Eesti humanitaarteadlasi jagama oma mõtteid ja uurimustöö tulemusi inimteaduste ja inimühiskonna tulevikust. Järgnev loetelu aruteluteemadest on mõeldud vaid esialgse orientiirina, mitte suletud nimekirjana:

 • Humanitaarteaduste uued suunad
 • Tulevikukujutelmad ja -stsenaariumid
 • Mineviku, oleviku ja tuleviku vahekorrad
 • Utoopiad ja düstoopiad
 • Ökoloogilised kujutlusilmad
 • Tuleviku ajalood ja arheoloogiad
 • Tulevikupärand
 • Tehnotulevikud
 • Tuleviku jumalad
 • Keel ja tehnoloogia
 • Inimesed ja mitteinimesed
 • Kultuur ja loodus, looduskultuur
 • Kriisid ja humanitaarteadus
 • Humanitaarteadused ja tulevikutehnoloogiad
 • Integratiivsed humanitaarteadused
 • Digihumanitaaria
 • Geohumanitaaria
 • Keskkonnahumanitaaria
 • Kognitiivne humanitaaria
 • Linnahumanitaaria
 • Meditsiinihumanitaaria
 • Posthumanism ja posthumanitaaria
 • Humanitaarteaduste metodoloogia ja epistemoloogia
 • Loovuurimus ja humanitaarteadused
 • Kunstid ja visuaalkultuur
 • Rakenduslik humanitaarteadus